Reklamačný poriadok pre internetový obchod www.oktrend.sk

Postup pri reklamácii

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru, ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty, skontrolujte stav tovaru. V prípade,že zistíte poškodenie spôsobené prepravou tovaru, tovar nepreberajte alebo ak preberiete, tak spíšte s kuriérom záznam o poškodení zásielky.V inom prípade nebudú reklamácie za vady spôsobené pri preprave uznané. Zároveň nám uvedenú skutočnosť nahláste telefonicky na tel. č. 0911 271 862, Eva Fibiová a emailom na adresu: eshop@oktrend.sk, najneskôr 24 hodín po dodaní.

Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.
 

Skontrolujte pri preberaní od kuriéra, či je Vám doručený správny počet balíkov, podľa dodacieho formulára, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že je počet balíkov, ktoré máte prevziať neúplný - zásielku nepreberajte, resp. spíšte reklamačný záznam s kuriérom. 

2. Nekompletnosť zásielky

Zákazník je povinný skontrolovať obsah doručenej zásielky do 24 hodín od prebratia zásielky a prípadné nezrovnalosti - chýbajúci tovar - nahlásiť bezodkladne predávajúcemu písomnou formou, prípadne aj telefonicky na tel. č. 0911 271 862. Na neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti zásielky sa ohľad neberie.


3. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

OK TREND FIĽAKOVO, s. r. o., v zastúpení konateľa Ján Olšiak a Jana Olšiaková, vydávajú  REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v časti Obchodné a reklamačné podmienky.

4. Miesto uplatnenia reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný doručiť vyplnený reklamačný formulár s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom na adresu:

OK TREND FIĽAKOVO s. r. o.
Obrancov Mieru 66, 986 01  Fiľakovo, kontaktná osoba: Eva Fibiová,  eshop@oktrend.sk, tel. 0911 271 862

Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

5. Spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.

Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.

Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru a záručný list ak bol vydaný.

Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád vyplní výmenný / reklamačný protokol - formulár.

V reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, a odovzdá vadný tovar v pôvodnom alebo náhradnom balení predávajúcemu tak, aby ho doručil nepoškodený manipuláciou pri preprave.
V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu, na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 800 do 1500 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

6. Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

  • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
  • pracovno– právneho charakteru,
  • súvisiace so službami všeobecného záujmu
  • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
  • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Osoba, ktorá uplatňuje nároky z  nevyriešenej reklamácie  vyplní  protokol o alternatívnom riešení sporu.

Zoznam všetkých subjektov ARS zverejní Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese

 http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.