Ochrana osobných údajov

 

Vzhľadom na to, že dňom 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, Vás chceme informovať, že prevádzkovateľ OK TREND FIĽAKOVO,s.r.o. v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation - v skratke len „GDPR“) spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

1.Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v internetovom obchode www.oktrend.sk v rozsahu (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa,telefón, číslo bankového účtu)

2. Marketingu a to formou zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu alebo formou SMS akciových ponúk na telefónne číslo a to prihlásením sa zákazníka na odber marketingových informácií na stránkach internetového obchodu v rozsahu: (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo).

 

Informácia o ochrane osobných údajov so spracúvaním osobných údajov na spracovanie objednávky a marketingové účely spoločnosti

 

  1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. so sídlom Obrancov mieru 66,98601Fiľakovo, Slovensko, IČO 36051772, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Banskej Bystrici, oddiel s.r.o., vložka 7469/S, je správcom a spracováva vaše osobné údaje

  1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na riadne plnenie kúpno-predajnej zmluvy a marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov: titul meno, priezvisko, adresa bydliska, sídlo firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a emailovú adresu.

  1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

  1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ.

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, Nitra, Slovenská republika, IČO: 36703923

  1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

     6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne 
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu 
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
 a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti a to telefonicky na čísle: 0918 616 670, poslaním e-mailu na adresu eshop[@]oktrend.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: OK TREND FIĽAKOVO,s.r.o. ,Obrancov mieru 66,98601 Fiľakovo

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 30dní od obdržania. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

7. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb? Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko prípadne adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať.

■ Odvolanie adresujte priamo na adresu: OK TREND FIĽAKOVO,s.r.o. ,Obrancov mieru 66,98601 Fiľakovo alebo e-mail spoločnosti: eshop[@]oktrend.sk

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■ Písomným vyhlásením poslaným do sídla spoločnosti.